ÁSzF, adatvédelem

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1.1. A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK TARTALMA

A jelen felhasználási feltételek a LORD Hungary Kft., a sleepypelenka.hu weboldal fenntartója (Üzemeltető) által üzemeltetett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás, Weboldal) igénybevételének feltételeit tartalmazza. A jelen felhasználási feltételek az Üzemeltető valamint a Szolgáltatás bármely elemének igénybe vevője (Felhasználó) között létrejövő Szerződés.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szerződés feltételeit.

A létrejövő Szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat az Üzemeltető nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. A Szerződésre alkalmazandó jog Magyarország joga.

Az Üzemeltető bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában, a módosítás hatályba lépésének időpontját is megadva a nyitó oldalon vagy e-mailben tájékoztatja a Felhasználókat. Egyebekben a módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatás bármely elemének használatával a Felhasználó elfogadja a Szerződés módosítását. A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szerződésből elérhető egyéb dokumentumok a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

A Szolgáltatás működésével (belépés, regisztráció, jelszó stb.) kapcsolatos problémák info@sleepypelenka.hu címre küldött e-mailben jelezhetők.

Az ügyfélszolgálat elérhetősége

info@sleepypelenka.hu
LORD Hungary Kft., 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1.

A Szolgáltatás tárhelyszolgáltatója az EZIT Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.).

1.2. A SZOLGÁLTATÁS LEGFONTOSABB JELLEMZŐI ÉS ELEMEI

A Szolgáltatás célja babaápolási termékekkel kapcsolatos tájékoztatás, értékesítéstámogatás.

A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján történik.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

Az Üzemeltető által a Felhasználóknak küldött, a Szolgáltatás működésével, technikai tudnivalókkal kapcsolatos ún. rendszerüzenetek letiltása nem lehetséges.

AZ EGYES SZOLGÁLTATÁSOK

1.1. HÍRLEVÉL

Az Üzemeltető rendszeresen küld hírlevelet e-mailben a feliratkozott Felhasználók számára. Hírlevélre való feliratkozás a Weboldalon lehetséges. A Hírlevélről a Hírlevél alján található linkre kattintással lehet leiratkozni. A hírlevélben szereplő ajánlatok csak a készlet erejéig érvényesek.

1.2. A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA SORÁN LEHETSÉGES JOGSÉRTÉSEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szerződésben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom, illetve termékek tervei és gyártási eljárásai szerzői jogi védelem alatt állnak. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok az Üzemeltetőt illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg:

„Sleepy pelenka, sleepypelenka.hu”

Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben fenntartja a jogot, hogy jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, az Üzemeltető jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

1.3. FELELŐSSÉG

Mivel az Üzemeltető a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („as is”), a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Az Üzemeltető nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

Az Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon megjelenő adatok a lehető legpontosabbak legyenek, azonban a feltüntetett adatok hibátlanságát garantálni nem tudja. Amennyiben az Üzemeltető a termék oldalon bármely információt hibásan tüntet fel, az Üzemeltető követelés, kártérítési igény kielégítésére nem kötelezhető.

Az Üzemeltető a weboldalon feltüntetett információkért felel, azonban semmilyen felelősséget nem vállal a termékek előállítása során felhasznált termékekkel kapcsolatban szolgáltatott egyéb információ (pl.: reklám) pontatlanságáért vagy valótlanságáért.

A Szolgáltatás használata során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az Üzemeltető az oldalon elérhetővé tett linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. Az Üzemeltető kizár minden felelősséget a Felhasználó által a közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Az Üzemeltető nem vonható felelősségre a Felhasználót vagy bármely harmadik felet érintő semminemű kárért, amely az Üzemeltető szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság az Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

1.4. A JELEN SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

 1. A Szerződés megszűnik, amennyiben bármilyen okból a Vásárló és az Üzemeltető között jogviszony nem áll fenn.
 2. A Vásárló bármikor kérheti adatai törlését az ügyfélszolgálat elérhetőségein, illetve postai levélben.
 3. A jogszabályok rendelkezéseiből adódó kötelező adatkezelés, és a polgári jogi igények érvényesítését lehetővé tevő információk az adatkezelési tájékoztatóban jelzett ideig megőrzésre kerülnek.
 4. Az Üzemeltető törölheti vagy zárolhatja a regisztrációt és valamennyi, a vásárlói profilhoz tartozó adatot és információt, amennyiben a Vásárló megszegi a jelen Szerződés feltételeit, vagy a zárolás egyéb okból indokolt.
 5. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy Szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan megszűnik.

1.5. AZ ÜZEMELTETŐ ELÉRHETŐSÉGEI

LORD Hungary Kft., 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Ügyfélszolgálati email cím: info@sleepypelenka.hu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Általános szerződési és felhasználási feltételek része, azok rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

Az Üzemeltető és Adatkezelő személye megegyezik; az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

A kezelt személyes adatok körét részben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai, valamint a számviteli kötelezettségekről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény határozzák meg.

Az Üzemeltetőtől független harmadik személyek (pl. Facebook, Instagram, Google) adatkezelésének jellemzői az adott harmadik személy adatkezelési tájékoztatásában érhetők el.

Az Üzemeltető minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

A Felhasználó bármikor kérheti adatainak módosítását, helyesbítését vagy törlését az Ügyfélszolgálat elérhetőségein.

A Felhasználó személyes adatait akkor is törli az Üzemeltető, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Infotv.-ben meghatározott esetekben.

Amennyiben a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit, illetve ha a Felhasználó ezt kifejezetten kéri, törlés helyett a személyes adatot zárolásra kerülnek.

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat: info@sleepypelenka.hu , valamint a LORD Hungary Kft., 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1. levelezési cím

2.1. FELHASZNÁLÓI ADATOK

A KEZELT ADATOK KÖRE

A kezelt adatok: vezetéknév, keresztnév, email cím.

Esetlegesen még kezelt adatok: szállítási és számlázási név, cím (város, irányítószám, utca, házszám), email cím, megjegyzés (nem kötelező), egyedi vásárlási azonosító, vásárlási információk.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Weboldal mint Szolgáltatás üzemeltetése, továbbá kereskedelmi és marketing célú megkeresés:

a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;

 • a Szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése;
 • a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés;
 • a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
 • webáruház esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése;
 • a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés a Felhasználó által kért adattörléssel, valamint a Szerződés más módon való megszűnéséig tart.

ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló Felhasználókra vonatkozik, így az Info tv. 65. § (3) a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételére nincs lehetőség.

2.2. REKLÁM- ÉS EGYÉB MARKETING CÉLÚ MEGKERESÉS

A KEZELT ADATOK KÖRE

 • vezetéknév, keresztnév, email cím

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 • reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél stb.)

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 • a hozzájárulás visszavonásáig

ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

 • bejelentés alatt

ADATFELDOLGOZÓ

Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA)

2.3. EGYÉB ADATKEZELÉSI TUDNIVALÓK

HELYESBÍTÉS

A kezelt adatok az Ügyfélszolgálatra küldött levélben bármikor

TÖRLÉS

A regisztráció törlése az info@sleepypelenka.hu email címen kezdeményezhető. A regisztráció törlése a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül történik meg.

A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás az elektronikus levél alján található link útján vagy az info@sleepypelenka.hu  email címen vagy a LORD Hungary Kft, 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1. postai címen vonható vissza.

IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉSI CÍM, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Az Ügyfélszolgálat elérhető az info@sleepypelenka.hu  email címen, és a LORD Hungary Kft, 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1. postai címen.

Az Üzemeltető az ügyfélszolgálat részére küldött írásbeli panaszokat, kérdéseket és kéréseket a lezárástól számított 6 hónapig tárolja, majd törli – lezárásnak tekinthető minden olyan esemény, amelynek során az Üzemeltető és az ügyfél írásban is igazolhatóan közös álláspontra jutottak; ellenkező esetben az ügyet folyamatban lévőnek kell tekinteni. Amennyiben a vásárló szóbeli panaszának az Üzemeltető nem adott helyt, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 5 évig köteles az ügy dokumentumait megőrizni.

ADATBIZTONSÁG

Az Üzemeltető megbízásából a EZIT Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u 18-22.) 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

COOKIE

A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer „session cookie”-val azonosítja a bejelentkezett Felhasználó számítógépét, amely törlésre kerül a böngésző program bezárásával. Amennyiben a Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja be, a böngésző ablakának újranyitásakor bejelentkezett státusz fogadja, amennyiben nem lép ki a profiljából.

Kényelmi funkciók érdekében cookie tárolja a kosában elhelyezett termék(ek) azonosítóját, így az adott session alatt a regisztrációt, illetve a belépést követően is elérhető a kosár tartalma.

Az alkalmazott cookiek leírása itt olvasható: https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-cookies/

NAPLÓZOTT ADATOK

Az Üzemeltető statisztikai és hibakeresési célból, valamint a visszaélések megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében folyamatosan naplózza a következő adatokat és 3 napot követően törli: látogatás dátuma, IP cím, operációs rendszer verziójának adatai, böngésző típusa és verziószáma, az elért tartalom és az előzőleg látogatott tartalom címe.

KÜLSŐ WEBANALITIKAI ÉS HIRDETÉS-KISZOLGÁLÓK

Az Üzemeltető a Google Inc. Google Analytics, Google AdSense és Google AdMob szolgáltatását több weboldala és alkalmazása keretében használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense és AdMob cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/

A Gemius Hungary Kft. cookie-t alkalmaz az internetező által használt böngésző beazonosítása, az új és visszatérő látogatók megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó statisztikák készítése céljából. A Gemius adatkezelési gyakorlatának részleteiről, a kezelt adatok köréről és a Gemius által alkalmazott cookie megtiltásának módjáról a Gemius weboldala tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://www.gemius.hu/hu/privacy_policy_hu.

Az Üzemeltető egyes Szolgáltatásai során, valamint az üzemeltetésében lévő hirdetési felületeken hirdetés-kiszolgálóként igénybe veszi az Adverticum Zrt.-t, amelyeknek szolgáltatásairól és adatkezeléséről a http://www.adverticum.hu/ oldalon található további információ.

A tájékoztató érvényes 2018. október 1-jétől.