„Babafarsang” Részvételi és Játékszabályzat

Nyereményjáték: Babafarsang

Babafarsang”

1. A Nyereményjáték szervezője

A „Babafarsang” nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) a LORD Hungary Kft. Kft. (székhely: 1095 Budapest, Kvassay J. út 1., cégjegyzékszám: 01-09-671204, adószám: 12369757-2-43, továbbiakban: a Szervező) szervezi.

Szervező kijelenti, hogy jelen Nyereményjáték egyedüli szervezője, a Facebook semmilyen formában nem vesz részt jelen nyereményjátékban, nem támogatja és nem is szponzorálja azt.

2. A részvétel és a nyereményátvétel feltételei

A Nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek vehetnek részt (továbbiakban: Játékos), akik a Nyereményjáték időtartama alatt eleget tesznek a Nyereményjáték kiírásában foglalt feltételeknek és teljes nevükkel regisztrált (vezetéknév és keresztnév) Facebook profiljukkal részt vesznek a Nyereményjátékban.

A Nyereményjátékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes.

Érvénytelennek minősül azon Játékos pályázata, akié nyilvánvalóan valótlan adatot tartalmaz. Érvénytelennek minősül azon pályázat is, amely esetében utóbb válik bizonyossá, hogy a Játékos valótlan adatokat adott meg.

A játékban nem vehetnek részt a Lord Hungary Kft. munkatársai, közeli hozzátartozóik, valamint a társasággal egyéb, munkaviszonyhoz hasonló jogviszonyban álló személyek és közeli hozzátartozóik.

3. A nyeremény

1 db AKCIÓS PELENKA ÉS TÖRLŐKENDŐ CSOMAG, amelynek értéke mérettől függően 8490 Ft-tól 9030 Ft-ig változhat. (továbbiakban Nyeremény).

A Nyeremény készpénzre nem váltható, más személyre nem ruházható át, annak átvételére/megszerzésére kizárólag a Nyereményjátékban részt vevő személy jogosult.

A Nyereményt terhelő adófizetési kötelezettséget a szervező viseli, azonban az egyéb felmerülő költségek a nyertest terhelik (pl. internetes forgalmi díjak, a Nyeremény átvételével járó egyéb költségek, kivéve az egyszeri postázás költségét).

4. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2019. február 1. 12:00 órától 2018. február 28. 12:00-ig tart.

5. A Nyereményjáték menete

A Nyereményjátékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos

a Nyeremény megszerzésének céljából a Nyereményjáték leírásában foglaltaknak megfelelően cselekszik, azaz a Szervező Facebook csoportjában (Sleepy pelenka és törlőkendő bolt) megoszt egy, az alábbiaknak megfelelő képet a kiírás alatt lévő hozzászólások között:

 • a részvételi szabályzatnak megfelelő pályázat
  • egy gyermek fotója,
   • amelyen a feltöltő gyermeke, vagy közeli hozzátartozója szerepel,
   • amelyet a feltöltő készített,
   • amelyen a gyermek farsangi jelmezben jelenik meg.

A Nyereményjátékba történő jelentkezéssel a Játékos elfogadja a Nyereményjáték részvételi szabályzatát.

A Nyereménysorsoláskor 1 fő nyertest (továbbiakban: Nyertes) és 2 fő tartaléknyertest (továbbiakban: Tartaléknyertes) határoz meg a bizottság.

A Nyertesek meghatározása

A Nyeremények kisorsolása a Nyereményjáték lezárultát követően, 2019. február 28-án 14:00 órakor kézi húzás útján történő sorsolással (továbbiakban: Nyereménysorsolás), háromtagú sorsolási bizottság jelenlétében zajlik.

A Nyertes értesítését

a Nyereménysorsolást követő 24 órán belül a Szervező képviselője végzi a résztvevő által a Nyereményjátékban használt közösségi média felületen küldött üzenetben. Abban az esetben, ha a Nyertes a tájékoztató értesítésre 48 órán belül nem jelez vissza, vagy lemond a nyereményről, a Nyeremény az első Tartaléknyertest illeti meg.

Abban az esetben, ha az első Tartaléknyertes sem jelez vissza a tájékoztató értesítésre 48 órán belül, vagy lemond a Nyereményről, a Nyeremény a második Tartaléknyertest illeti meg.

Amennyiben a Nyertes által használt közösségi média profil nem valós, úgy a Nyertes elveszti jogosultságát a Nyereményre.

A Nyeremény kézbesítése a Nyertessel való egyeztetés után, az Ő igényeinek megfelelően történik.

6. Személyes adatok kezelése

Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték során a Játékos által megadott adatokat kizárólag ő gyűjti és kezeli. A Facebook ezen adatok gyűjtésében semmilyen formában nem vesz részt.

A Játékos által közölt személyes adat kizárólag a jelen Nyereményjáték lebonyolításához kerülnek felhasználásra, amelyhez a játékos a jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárul. A Szervező a Nyereményjátékban résztvevők adatait csak a szükséges időtartamig, a Nyereményjáték lezárultát követő 90 napig tárolja, majd a személyazonosság felderítésére alkalmas adatokat tartalmazó adatfájlokat és dokumentumokat haladéktalanul megsemmisíti. A Játékos hozzájárul ahhoz, hogy neve és/vagy Facebook profiljának neve a Nyereményjáték folyamán a Szervező hivatalos Facebook oldalán megjelenjen, továbbá ahhoz, hogy amennyiben jelen Nyereményjáték során Nyertessé válik, a Szervező a Nyeremény átadása érdekében azonosítsa és a Nyertes nevét és/vagy Facebook profiljának nevét a Szervező hivatalos Facebook oldalán megjelentesse.

7. Adatvédelem

A Nyereményjáték során a Szervező birtokába került személyes adatok kezelése bizalmas, azokat Szervező harmadik személyek részére nem továbbítja. Az adatokhoz csak és kizárólag a Szervező munkatársai, valamint a Szervezővel szerződtetett alvállalkozók (pl.: futárszolgálat) férhetnek hozzá. Az említett alvállalkozók nem minősülnek harmadik személynek, őket a titoktartás büntetőjogi felelősségvállalás mellett kötelezi. Az adatok kezelése megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt rendelkezéseknek. Szervező a Nyereményjáték során megadott adatokat, valamint a Nyereményről való tájékoztatása céljából használja fel. A Játékos a Szervező postacímén vagy e-mail címén bármikor kérheti adatai helyesbítését, kiegészítését, és indokolás nélkül megtilthatja adatai további kezelését.

8. Egyéb rendelkezések

A Nyereményjátékra való jelentkezés és az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti

A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért, a Facebook adatvédelmi beállításai, illetve a regisztráció során adatvesztésből származó kárért, valamint a Nyeremények beváltása során keletkezett károkért a Szervező felelősséget nem vállal.

Szervező bármilyen, a Nyereményekkel kapcsolatos reklamációt csak a Nyereménysorsolást követő 30 napon belül tud fogadni.

Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, Szervező által bonyolított promócióban bizonyítottan visszaélést, csalást követ(ett) el.

Szervező fenntartja magának a változtatás jogát a jelen Nyereményjáték vonatkozásában.

Budapest, 2019. január 31.